Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

(0 гласа, средно 0 от 5)
EE_03
Нели Костадинова
Магистър публични финанси
Икономията на енергия и използването на местния ресурс от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е жизненоважно за всички сектори на икономиката на страната. От една страна, България внася приблизително 73% от основните енергоносители при непрекъснато нарастващи цени на основните
горива в световен мащаб. От друга, страната е на едно от първите места в Европа по потенциал на ВЕИ.
Финансиране на инвестиционните проекти, свързани с мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на ВЕИ, може да се реализира чрез:
о собствени средства; о заемен капитал; о безвъзмездна помощ; о други финансови инструменти.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТИТОРА
Тук освен чрез собствени средства може да се използва и увеличаване на собствения капитал чрез предоставяне на участие (дял) в него на други инвеститори (търговски дружества, банки).

ЗАЕМЕН КАПИТАЛ
Това са ресурси, предоставяни от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.
В България има възможност за финансиране чрез преференциални заеми за стимулиране на ЕЕ и ВЕИ, чрез:
о Фонд „Енергийна ефективност”
Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) е създаден със Закона за енергийната ефективност по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световната банка), австрийското правителство и правителството на Република България. Това е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България. Основната цел на ФЕЕ е да се улеснят инвестициите за ЕЕ и да се създаде пазар за енерго-ефективни услуги. Фонд „Енергийна ефективност” предлага на българския бизнес, публичния сектор и индивидуални клиенти следните продукти в областта на енергийната ефективност:
о нисколихвени кредити;
о частични кредитни гаранции;
о портфейлни гаранции.
Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната банка, и одобрени от българското правителство.
 
Допустими проекти за финансиране:
ЕЕ в промишлени процеси; покупка на технологично оборудване с цел повишаване на енергийната ефективност; саниране на сгради; подмяна на горивна база; топлоизолация; реконструкция
на климатизация, вентилация, отопление; саниране на общинска инфраструктура – улично осветление.
Основни изисквания към проектите: инвестиционни проекти за енергийна ефективност на фирми, общини и физически лица; проектът трябва да внедрява стандартна, позната на пазара
технология; обем на инвестицията 30 000 – 3 000 000 лв. Дяловото участие на изпълнителя трябва да бъде не по-малко от: 10% при съвместно финансиране (ФЕЕ + търговска банка), 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ;
- съобразно изискванията на банките при гаранции;
- да има срок на възвръщаемост до 5 години.
о Международен фонд „Козлодуй”
Фондът е създаден, за да подпомогне поетите задължения в рамките на политиката на страната за присъединяване към ЕС, касаещи предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй”. Фондът се администрира от ЕБВР, като средствата се осигуряват от Европейската комисия и от отделни страни донори.
СХЕМИ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 02/2010 - 13
Една от основните цели на фонда e намаляване на отрицателните последици от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. Фондът предоставя безвъзмездна
помощ за финансиране/кофинансиране на инвестиционни проекти за преструктуриране, подобряване и модернизиране на производството, преноса и разпределението на енергия, подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).
Фондът се управлява от общото събрание на вносителите и се подпомага от изпълнителен комитет за подбора на проектите, контрол по напредъка и резултатите от дейността, както и от управител на фонда за управляване и предоставяне на суми от фонда и относно договорите за грантове чрез фонда от името на вносителите.
Кредитната линия се предоставя от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) към българските търговски банки. Банките партньори са: ОББ, Пощенска банка, Юнионбанк, Прокредит банк, и УниКредит Булбанк, с които са подписани договори за сътрудничество. Банките предоставят заеми и техническа помощ за разработване на проекти на частния сектор.
Условията на финансиране са:
о лихвеният процент по заемите се определя от местните банки в зависимост от риска на проекта и от клиента;
о срок на финансиране – между 3 и 7 години;
о банките отпускат заеми въз основа на вътрешни процедури;
о успешно реализиран проект за ЕЕ получава субсидия в размер на 15% от стойността на заема, а за възобновяеми енергийни източници – 20%.
ЕС ще удължи финансирането на програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй» до 2013 г. На 20 май 2010 г. депутатите подкрепиха предложението да бъдат отпуснати допълнителни 300 милиона евро финансова помощ от ЕС за периода 2010-2013 г. за безопасното извеждане от експлоатация на четирите вече неработещи реактора и безопасното преработване на радиоактивните отпадъци, като същевременно ще се стимулират повече инвестиции в мерки за енергийна ефективност.
о Кредитни линии
о Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ)
Програмата КЛЕЕВЕИ стартира през април 2004 г. с участието на 7 банки и портфейл от 100 милиона евро разполагаеми средства за финансиране на индустриални проекти за енергийна ефективност и малки проекти за възобновяеми енергийни източници.
Програмата се подпомага също и от Международния фонд „Козлодуй” (МФК), който изпълнява дейности по ядрена безопасност и извеждането от експлоатация на мощности в АЕЦ „Козлодуй”.
Европейският съюз, няколко страни членки и Швейцария също подпомагат фонда. През януари 2009 г. кредитната линия е увеличена с още 55 милиона евро. Максималният размер на кредита “КЛЕЕВЕИ - продължение” е 2,5 милиона евро. Кредитоискателят трябва да е частно предприятие, фирма или друга форма на частна (преобладаваща частна) собственост, създадена и функционираща на територията на България.
Примери за групи и видове приемливи проекти по ЕЕ:
- нови когенерационни инсталации на топлинна и електрическа енергия на площадката на предприятието;
- реконструкция на котелни агрегати, включително подобрени технически измервания и управление, нови економайзери, подобрена топлинна изолация и т.н.;
- замяна на стари газови котелни агрегати с кондензационни;
- преминаване от отопление с електричество на такова, базирано на директно изгаряне на горива;
- подобрения на технологичните процеси, включително подобрен контрол и управление;
- реконструкция на стари хотели, СПА центрове, офис сгради.
Допустими проекти по ВЕИ :
- нови ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW;
- нови и втора употреба вятърни генератори с мощност до 5 MW;
- инсталации с използване на биомаса с инсталирана мощност
до 5 MW (генерация на ел. енергия); за отоплителни централи на биомаса с топлина мощност >10 MWth е необходимо специално разрешение от ЕБВР;
ФИНАНСИРАНЕ НА ВЕИ / RENEWABLE ENERGY RESOURCES ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ / ECONOMIC ANALYSIS
- слънчеви инсталации с генерация на топлинна енергия;
- геотермални инсталации;
- инсталации на биогаз.
EE_04
До февруари 2010 г. година 142 проекта за устойчива енергия са получили подкрепа по тази програма, като отпуснатите кредити са на обща стойност 100 милиона евро, а предоставените субсидии възлизат на 11,2 милиона евро.
о Кредитна линия на програмата на Европейския съюз за енергийна ефективност (КЛЕЕ)
Програмата за енергийна ефективност на ЕС стартира през 2008 г. с 20 милиона евро, предназначени за финансиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията. От тогава до началото на 2010 година финансиране са получили 16 проекта, като отпуснатите кредити са 12 милиона евро, а субсидиите от ЕС са в размер на 1 милион евро. Програма КЛЕЕ е продължена с нови 20 милиона евро.
о Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)
Създадена е през 2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и домакинства. Програмата REECL представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и термо-помпени климатични системи. Всяко домакинство кредитополучател има право да ползва безвъзмездна финансова помощ в размер до 30% от стойността на проекта за енергоспестяване, но не повече от 2000 евро.
Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагаха на потенциалните кредитополучатели до 1септември 2009 г. Предвид удължаването на финансирането на програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” до 2013 г. се очаква и по тази кредитна линия на МФК да се възобновят действията.
о Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна ефективност в България

Тази кредитна линия се финансира чрез безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй” (МФК) и кредитен ресурсот ЕИБ чрез подписан през декември 2006 г. меморандум между Р.България, ЕИБ и ЕБВР - в качеството и на администратор на МФК.
Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за публичния и частния сектор.
Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при планиране и осъществяване на проекта. ЕИБ e подписала споразумения за предоставяне на кредитен ресурс с българските партниращи банки.
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
Оперативни програми (ОПРР, ОПК, ПРСС) и други грантови схеми На 27.12.2005 г. от Министерския съвет е приет Национален план за развитие 2007-2013 г., който посочва националните приоритети и средствата за финансиране на оперативни програми.
По този план инвестиции за използване на ВЕИ са предвидени по оперативните програми „Развитие конкурентоспособността на българската икономика”, „Регионално развитие” и „Развитие на селските райони”.
о Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Програмата работи в две направления:
  • 1.Ускоряване поглъщането на въглерода в атмосферата. Това се постига чрез залесяване. Подобни дейности могат да се финансират чрез мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” .
  • 2.Намаление на производството на СО2. За това допринасят мярка 121, която подкрепя закупуването на ново оборудване с по-добри производствени параметри и по-ниска консумация на горива. Тази мярка, както и мерките 123, 311, 312 и 321 ще подкрепят оползотворяването на ВЕИ и подобряването на ефективността на влаганите ресурси. С последните изменения в наредбите се стимулират дейности, свързани с инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието, като е увеличен размерът на безвъзмездната помощ от 50 на 60 на сто.
    о Програма „Регионално развитие” 2007-2013
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1. Социална инфраструктура
Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност в сградите на публичните социални институции (напр.топлоизолация, смяна на дограма).
Операция 1.2. Жилищна политика
Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), технически инсталации, дейности по енергийната ефективност.
Операция 1.3. Организация на икономическите дейности
Строителство/реконструкция/рехабилитация на прилежащи технически инфраструктурни елементи, свързани с бизнес зоните и терените (достъп и осветление на улиците, електроснабдяване,
газоснабдяване, водоснабдяване, канализация, ИКТ, свързване към системи за топлофикация или алтернативни и възобновяеми енергийни източници и др.).02/2010 15
Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Строителство/реконструкция/рехабилитация на прилежащите технически инфраструктурни елементи, свързани с обекти от публичен интерес (достъпност и осветление на улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, канализация, ИКТ, свързване към системи за топлофикация или алтернативни и възобновяеми енергийни източници и др.).
Операция 1.5. Устойчиви системи за градски транспорт
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Операция 2.3. Достъп до устойчиви енергийни ресурси
Приоритетна ос 4: Създаване на регионални и местни мрежи;сътрудничество и изграждане на капацитет
Операция 4.3. Дребномащабни местни инвестиции
Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти относно публичните институции (напр.топлоизолация, смяна на дограма, изграждане на местни връзки към системи за топлофикация, газоснабдяване, въвеждане на алтернативни и възобновяеми енергийни източници и др).
о Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013
Приоритетна ос 2о „Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” цели да стимулира устойчивия растеж и да поощрява иновациите чрез развитие и модернизация на технологиите. Оста предвижда също така задоволяване на част от нуждите от инвестиции за покриване на изискванията на екологичното законодателство на ЕС и на задълженията, поети по протокола от Киото, чрез въвеждане на енергоспестяващи екологичночисти технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”. Чрез тези дейности ОП „Конкурентоспособност” се вписва в стратегическите насоки, че структурните фондове следва да се фокусират върху насърчаване на системи за управление на околната среда, разпространение на чисти технологии в МСП и развитие на възобновяеми и алтернативни енергийни източници.
о Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд
Програмата се управлява от ПРООН и предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти в сферата на ЕЕ и ВЕИ в изпълнение на Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата – РКОНИК. Програмата е много малка, в рамките на 600 000 щ.д. на година, и се концентрира върху финансиране на демонстрационни проекти за ВЕИ и информационно-разяснителна дейност с цел мултиплициране на резултатите.
Други финансови инструменти
Финансов инструмент за подпомагане на местната енергетика - ELENA (European Local Energy Assistance).
Финансирането е предназначено за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в отделните общини и региони на страните членки с оглед принос към целите 20-20-20. Целта на финансовата схема ELENA е да финансира техническата помощ, от която се нуждаят местните общини, за да изпълнят своите енергийни проекти по възможно най-ефективния начин. Това ще помогне на всеки град или регион да привлече повече финансов ресурс от местните банки или от институции като ЕИБ с цел да реализира енергийните си планове.
ELENA e финансиран със средства от програма “Интелигентна енергия – Европа”. Предназначен е за осигуряване на техническа помощ в областта на енергийната ефективност, рационалното използване на местния потенциал от ВЕИ и чист градски транспорт. Предоставя 90% безвъзмездна помощ.
ELENA подкрепя:
- инвестиции във ВЕИ и енергийна ефективност в публични и частни сгради, вкл. за социални нужди, улично осветление;
- градски транспорт - повишаване на енергийната ефективност и интеграцията на ВЕИ;
- местна енергийна инфраструктура, вкл. „умни мрежи”, ИКТ.
Тук се посочиха само някои от източниците за финансиране на проекти, които изцяло са насочени към подобряване на енергийната ефективност и изграждане на ВЕИ. Съществуват и други възможности, особено при безвъзмездната помощ, при които по всички операции, свързани с инвестиционни дейности, се стимулират действията, насочени към енергийната ефективност.
През следващите месеци ЕИБ и ЕК ще пуснат и други финансови схеми, които да подкрепят целите в Стратегия 2020 на ЕС.
EE_06
EE_05
EE_01
EE_02


Сподели
 

Новини

14 Декември 2018, 00.00
Флашмоб по халати бе организиран на 14.12.2018 г. пред Централна баня от граждани...
30 Ноември 2018, 17.43
На 30 ноември 2018 г. в 12.00 часа на обяд приключи есенният етап от конкурса...
28 Ноември 2018, 16.11
Заха Хадид Архитектс (Zaha Hadid Architects) изложиха на показ свои архитектурни модели...
Медийни партньори
VIP медиен партньор