Приоритети и противоречия на архитектурната професия. Управление на архитектурния офис за екологично-отговорно проектиране.

(2 гласа, средно 4.50 от 5)
1.0___arch.office__-__
Списанието the Building започва дискусия по темата: „Управление на архитектурния офис за екологично-отговорно проектиране”. В нейните широки рамки ще разгледаме многобройните аспекти на сложната тематика, погледнати отвън и пречупени през обществените нагласи или отвътре – през принципите на архитектурната професия. 

Отговорностите и стойностите, които налага архитектурната професия, се оказват решаващи за съвременното ù състояние. Характеристиките на световното развитие в условията на флуидната икономика от края на миналия век, са вече осезаемо очертани. Икономическата криза в началото на 21 век доведе до осъзнаването, че тя няма временен характер както е било досега. За да се излезе от нея, трябва да се промени целия Свят, заедно с много от професиите. Във времето, което издига в култ бързината, изменчивостта и ефективността, Европа може да предложи своите архитектурни добродетели: професионална съвест; етичност към производството; качество. Те може да се нарекат накратко - отговорност към професията. 
1.1___arvh.office
1.2__
1.3___
1.4___

При посещението си на конференцията „Интелигентни градове 2015”, Президентът на Съвета на архитектите в Европа - Лучано Лазари разясни позицията си относно „постигането на екологично-отговорно проектиране, което е определящо за архитектурната дейност.” Мисията, работата и структурата на ACE е съобразена с професионалните проблеми, които се изявяват в различни по важност и взаимно свързани направления: обезпечаване на професионални умения; следдипломно повишаване на квалификацията;  регулиране на дейността; интернационализация и придвижване; отговорност  и налаганите стойности в архитектурната професия.

Обучението и осигуряването на професионалните умения има различна продължителност като години (от 5, 5+1, 5+3 в САЩ, до 6+4 в Литва) и изисквания (със или без изпит за придобиване на работоспособност), затова е предмет на признаване чрез международни договори при отворена политика и желание на страните. Естествено качеството на образователния процес дава различни резултати, които са в пряка функция от нивото на професионалната реализация в страната и развитието на конкретната школа. Особено важно е не само технологичното образование, но и какви стойности налага то. Следдипломната квалификация на практикуващите архитекти е пряко последствие от сложните и непрекъснато развиващи се технологии. То се извършва практически от всички активни фирми, но сега се е превърнало в норма в седем страни. Покриват се определени часове (30 часа годишно в Италия), за да се актуализират някои знания и да се вдъхне доверие към професионалистите.

Регулацията на дейността има близки или далечни цели, но е силно повлияна от традицията. Тук има две изразени тенденции - първата е изявена бюрократичност при утвърждаване на проектите и по-слаб контрол по време на строежа, която е присъща за южните страни. Втората линия (характерна за Швеция, Германия и Англия) залага на облекчена обработка на документацията, при сериозен технически контрол по време  на строителството, което практически означава квалифицирано изработен проект. Регулацията касае и цените на услугите, подбиването на които маже да стане голям проблем. Достъпът до обществени поръчки е друг аспект на регулирането на дейността, който по сегашните директиви изисква твърде висок оборот на реализирани поръчки, който дискриминира свободно практикуващите и младите архитекти. Тези процеси са продиктувани от усложнената икономическо обстановка и повишената конкуренция, в която се толерират само големите играчи. Въпреки, че е възможно младите и свободно практикуващите да се сдружават и работят в общи колективи по интернет, те не могат да покриват твърде високите изисквания за годишен оборот (многократно надвишаващи задачата), нито да приемат преобладаващите обществени поръчки, включващи изпълнението на обекта. В условията на борба между двете тенденции – стриктна регулация или либерализация на конкуренцията се налагат изводите: 
  • нито една от тях автоматично не ражда качество без последователните действия на субективния фактор; 
  • ниската цена не означава ефективност; 
  • либерализацията на свободния пазар не означава високо качество; 
  • качеството може да се осигури при благоприятното комплексно влияние на всички фактори, заедно с холистично проектиране. 
2.1_______
2.3-__
__Brizbein
___Zala_v_Kioln

Интернационализацията и придвижването са обусловени от динамичните условия на международния пазар на труда, където се появяват нови икономически субекти в условията на силна международна конкуренция. Европейското законодателство се стреми да постави в равноправни позиции архитектите от всички Европейски държави, без значение от условията при които са придобили своята работоспособност, стига да се преодолее езиковата бариера и усвояването на конкретното строително законодателство, което не е за подценяване. Освен това, ACE се стреми да разшири обсега на действие чрез взаимно признаване на квалификацията и правото на работа със страни като Канада. По този начин традиционно силните архитектурни школи могат да разширят своята територия за реализация в Америка, Близкия и Далечния Изток и  където строителството има нужда от качествени архитектурни и строителни фирми или престиж. 

Ресурсите на планетата са крайни, а сградите използват голяма част от тях (до 40 % от енергията). Затова архитектурата има глобално влияние и може да променя света. Устойчивата архитектура съществува от дълбока древност. Сега отговорността е нужна  при много по-активно използване на ресурсите и включването в нея на редица социални аспекти (социология, политика, история, наследство). Остава и необходимостта да се съобразяваме с климатичните промени.  

Строителните и дигитални технологии предоставят нови възможности за изразяването на характеристиките на архитектурното пространство, приближаващи се до тези на физическото пространство като: нова материалност, непрекъснатост, вълнови и полеви свойства, резонанс. Вече се изграждат интелигентни системи, сгради и градове. Този процес на частично отчуждение от традиционния предмет на архитектурата, предизвика мислителя Рем Кулхас да организира изложбата „Елементи” в рамките на 14-то Архитектурно Биенале, Венеция през 2015 г., като дисекция на такива елементи и системи, които са приоритет на инженерните специалности и се налага да се преосмислят и ре-интегрират в архитектурната палитра. В същото време, икономическата наука разглежда изграждането на всяка сграда като инженерингов проект, оценявайки динамиката на разходи и приходи през целия жизнен цикъл на обекта, а времето за проучване и проектиране се съкращава. 
3.1___
3.2____
3.3_____2015
3.4_-1__2015
3.5___

В условията на противоречивите изисквания за висока технологична компетентност в духа на новото време, архитектурата търси своя път, чиито полюси могат да бъдат: връщане към стари професионални модели; безкритичното следване на преобладаващата технология; развитие към нови хоризонти за изразяване на архитектурното пространство, по-близо до качествата на физическото, както и обвързването на архитектурната професия с екологичната и социална отговорност. На фона на така поставените предизвикателства пред архитектурната професия, управлението на архитектурния офис се оказва комплексна задача, за която са необходими нови познания и умения, заедно с холистично отношение към творческите постулати на професията и изясняване на възможните пътища за развитието ù.  За решаването на настоящите проблеми на архитектурната професия се налагат общите усилия и взаимопомощ на колегията, което ни подтиква да започнем дискусия по трудната тема.

Автор: арх. Анета Трифонова

 
Сподели

Тагове: архитектурна дейност | архитектурна професия

 

Новини

10 Януари 2019, 16.17
Петнайстото издание на "Баня на годината" отново дава шанс на талантливите...
09 Януари 2019, 10.24
На 17 януари 2019 год. от 15 до 18 часа в зала “Джон Атанасов” на София тех парк ще...
03 Януари 2019, 17.04
Хижа „Родина“ на БДЖ е една от най-красивите планински хижи, не само на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор