Строителният надзор и инвеститорският контрол трябва да се изпълняват успоредно

(0 гласа, средно 0 от 5)

инж. Станислав Стоилов, Консултантска инженерна група


„Консултантска инженерна група” работи като консултант по проекта на Madison Development на “Симеоновско шосе” между хотел “Амбасадор” и Околовръстен път София - комплекс с търговско наименование „Buena Vista”, още от самото начало, като в предстроителната фаза прави оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в страната. След одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж фирмата проведе търг за избор на строителна фирма, като за целта бяха поканени всички фирми, изразили интерес за участие в такава процедура. Желанието на инвеститора беше договорът за строителство да е на твърда цена. За постигането на тази цел допринася степента на подробност на проекта, който е разработен във фаза “Работен проект”. Промените в процеса на строителството са несъществени. В момента комплексът е с подписан акт 14 за четирите сгради и са изпълнени над 70% от предвидените строителни работи по финансови показатели. Предстои и подписването на акт 15. Съгласно графика за строителство двата блока трябва да са готови до лятото, а другите два – до есента на тази година.

Допускани грешки

Етап Проектиране
Често проектите се разработват на фаза „Идеен проект” и се използва възможността, която дава чл.142, ал. 2 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж на този етап, като следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството. Идейният проект представя преди всичко концепцията на конкретния инвестиционен замисъл и формулира възможните варианти за техническо решение. Той не определя окончателните технически решения в детайли, каквито предлагат следващите фази и особено фазата “Работен проект”. „Buena Vista” e пример за инвестиционно намерение, когато проектът е разработен до работни детайли и едва тогава е подходено към одобряването му и получаване на разрешение за строителство. Целта е била инвеститорът с висока степен на вярност да направи своята оценка на финансовата възвращаемост и проектния риск, а също така да планира и финансовите ресурси, необходими му за реализацията на проекта. Именно с цел минимизиране на финансовия риск е било и неговото желание търга за изпълнение на строителството да бъде на твърда договорна цена, което изисква по-детайлно разработване на проектната документация.

Етап Строителство
Успешната реализация на един проект зависи в голяма степен от избора на правилната стратегия за реализацията му. В това отношение Madison Development като мениджър на своя проект залага на структура за упражняване на контрол върху изпълнението на строителството, която предполага целодневно присъствие на обектов инженер (Резидент) на строителната площадка. Той, от една страна, е представител на възложителя и има за цел защита на неговите интереси като например недопускане влагането на некачествени материали или лошо изпълнение на строителни работи. Също така следи за системното взимане и изпитване на проби от влаганите материали в акредитирани лаборатории и осъществява непрекъснат контрол върху строителството. От друга страна, резидентът е лице, упражняващо надзор по време на строителството и недопускащо отклонение от одобрения проект. Той има власт да поиска отстраняване от обекта на подизпълнители, системно допускащи лошо качество на своята работа, а също е и лицето, приемащо и сертифициращо исканията на строителя за заплащане на извършените и приети работи. В тази връзка бих могъл да определя липсата на обектови инженери (Резиденти) като основен недостатък на всички проекти, изпълнявани на етапа на строителството.

Други
Друг отчетлив проблем, наблюдаван при много строителни компании, е липсата на добра вътрешна организация и комуникация между отделните звена. Недостатък е и голямото текучество на технически кадри.

Сподели
 

Новини

08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
03 Юли 2020, 15.17
Дизайнерският екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и...
16 Юни 2020, 14.26
Винербергер има удоволствието да Ви покани на убинар, специално посветен на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор