СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (СОК)ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ

(1 глас, средно 5.00 от 5)
COK_02
Инж. Нина Райчева, Енергийна агенция – Пловдив
www.eap-save.eu
Жилищните сгради, построени през втората половина на миналия век, в повечето случаи не са достигали нормативните изисквания, действащи в периода на тяхното изграждане. Днес такива сгради са няколко пъти по-енергонеефективни по отношение на
нормативните изисквания на Наредба №7 от 2004 г. (изм. ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 85 от 27.10.2009 г.) за топлосъхране-
ние и икономия на енергия в сгради. Наследените лоши експлоатационни качества на сградния фонд и неадекватната система на управление и поддръжка са причината, поради която днес обитателите консумират двойно повече от необходимата енергия.
В България делът на енергийното потребление в сградния фонд достига до 40% от крайното енергийно потребление. Националният сграден фонд разполага с голям потенциал за увеличаване на енергийната ефективност. Енергийното потребление във и от сградата през нейния живот има най-значимо влияние върху околната среда, затова най-важно е то да се намали. Енергийното потребление на сградата
зависи както от ограждащите елементи и външната й изолация, така и от сградните обслужващи системи, които от своя страна влияят върху вътрешната среда. Но концентрирането само върху добрите решения относно вътрешната среда или само върху енергийното потребление може да доведе до негативни ефекти, които задължително трябва да бъдат избегнати.
Бъдещото мащабно обновяване на сградите трябва да бъде извършено по систематичен и контролиран начин, само така може да бъде реализирано значително намаляване на енергийното потребление в съществуващите сгради. При обновяване на всяка една сграда е необходимо да се обмислят много аспекти – например местни енергийни ресурси, разходи, традиции в строителството, законови норми и схеми за финансиране.
За проекта SQUARE
Проект SQUARE е система за осигуряване на качеството при обновяване на жилищни сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност. Проектът е кофинансиран от Европейската комисия и подкрепен от програмата „Интелигентна енергия за Европа (IEE)”. Той има за цел да осигури добро и систематично преустройство на жилищните сгради за подобряване на енергийната им ефективност с добри решения за вътрешната среда в рамките на законовите норми.
Партньори по проекта SQUARE са:
AEE - Институт за устойчиви технологии, Австрия
EAП - Енергийна агенция – Пловдив, България
TKK Технически университет – Хелзинки, Финландия
Трекодоме, Холандия
TTA - Трама Техно Амбиентал, Испания
Пома Аркитетура, Испания
СП Институт по технически проучвания, Швеция
AB Alingsåshem, Швеция
Целта на проекта е да създаде обща европейска система за осигуряване на качеството (СОК) при обновяване на многофамилни сгради в рамките на националните норми в страните участнички по проекта SQUARE.
За националния жилищен сектор СОК е полезен инструмент за изпълнение на Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г., Националната програма за обновяване на жилищни сгради и Оперативна програма „Регионално развитие”- операция 1.2, ”Жилищна политика”, както и за обновяване, мониторинг и оценка на изпълнение на прилаганите мерки за енергийна ефективност в съществуващите сгради.
Основни въпроси при въвеждане на система за осигуряване на качеството
Целта на въвеждане на системата за осигуряване на качеството на вътрешната среда и енергийното потребление в процеса на обновяване на жилищни сгради е да се определи: ролята на организацията, отговорностите, рутинните дейности и отделените ресурси за поддържане на вътрешната среда и енергийното потребление според дефинираните цели и изисквания. Системата е приложима за всички видове жилищни сгради. Тя може да бъде обновявана и приспособявана към различни изисквания за
вътрешната среда и енергийното потребление.
Един от важните аспекти при въвеждане на СОК на вътрешната среда и енергийното потребление е интегрирането на изискванията в съществуващата система за управление (СУК) като ISO 9001 или други подобни. Ако няма съществуваща СУК, SQUARE съдържа основните елементи на системата за управление на качеството.
Другият важен аспект е адаптиране на новите елементи на системата към ежедневните дейности и установения ред на организацията.
Важни елементи на политиката на организация, приела да въведе СОК
СОК се основава на политиката на дадена организация за дейности по обновяване на сгради, условията на вътрешната среда и потреблението на енергия. Висшето ръководство, което е въвело система за осигуряване на качеството, трябва да гарантира, че политиката на организацията ще оказва значително въздействие върху енергопотреблението и ще спазва всички изисквания към енергийното потребление и вътрешната среда. Политиката ще осигурява както рамка за поставяне и преглед на целите, така и
наличност на информацията и ресурсите. Политиката трябва да бъде документирана, прилагана, поддържана, обсъждана и достъпна. Висшето ръководство трябва да гарантира, че политиката
ще бъде преглеждана, актуализирана и ще е на разположение на обществеността.
COK_01
Функционална схема на СОК на сграда/сгради
Основните части на системата. Важните процедури на СОК
В процеса на обновление на сградата ясно са дефинирани две основни части: управление на процеса на обновяване и управление на обновената сграда.
1. Управление на процеса на обновяване на сградата
В тази част СОК се фокусира върху предварително проучване на условията преди обновяването, формулиране на условията и СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО (СОК)
ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ
02/2010 53 целите, които се интегрират в процеса на проектиране, описание и анализиране на различни енергийно ефективни мерки.
Важните процедури в тази част на СОК са:
Първоначално проучване (ПНП) – представлява оценка на конструкцията в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и опростено енергийно обследване в съответствие със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).
Първи енергиен анализ (ПЕА) – това е детайлно енергийно обследване в съответствие със ЗЕЕ и оценка на сградните елементи в съответствие със ЗУТ.
Дефиниране на изискванията. Изискванията и целите се определят като задължителни: мерки за енергийна ефективност по ЗЕЕ и изисквания към конструкцията на сградата по ЗУТ, и доброволни: указания и препоръки.
Примери за задължителни мерки за достигане на изискванията и целите са минимизиране на топлинните загуби от вентилацията, подобряване на вътрешната среда, ограничаване на строителните повреди, намаляване на топлинните мостове.
Примери за доброволни мерки са минимизиране на топлинните загуби (например чрез изолация, високоефективни прозорци и други), увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници, реализиране на продължителен мониторинг на енергийното изпълнение и насърчаване на „разумно енергийно поведение” у обитателите.
ПНП и ПЕА отразяват действителния статус, който се сравнява със сумата от изискванията и целите, и в резултат се определя основното обновяване или ограничената дейност по обновяването.
Другата важна част от проекта е формулирането на специфични изисквания, които се прилагат директно в процеса на обновяване/конструиране. Освен това се определя как те ще бъдат спазени по време на изпълнението. Наблюдателят на строителния процес, нает от организацията, изпълняваща проекта - “отговорник за дейностите по обновяване, вътрешната среда и консумацията на енергия” - извършва инспектиране и мерки за проверка какви изисквания са изпълнени. Примери за такива изисквания са:
плътност на въздуха, защита от влага, защита от шум и вибрация и избор на материали, чийто контрол се извършва много трудно.
Така по недвусмислен начин се осигурява качествено изпълнение на неконвенционалните изисквания, свързани с оптимизирането на вътрешната среда и потреблението на енергия.
По какъв начин СОК свързва етапите на обновяването с бъдещото управление на сградата? Една от важните стъпки в този процес е предаване на сградата от организацията, извършила обновяването, оформяне на документите на сградата и обслужващите системи, документиране на плановете за експлоатация и поддръжка.
Другата стъпка е обучение на собствениците или упълномощени представители на асоциации на собственици и оператори относно дейностите и поддръжката на сграда, енергийното разпределение, измерване и анализ на енергийното потребление, както и обучение на обслужващ персонал, домакини,
хигиенисти.
2. Управление на обновената сграда
Във втората част, обхващаща функционирането на сградата, СОК действа като обикновена система за управление на качеството, която обхваща редовна (например месечна) проверка на вътрешната температура на въздуха, проблеми с влага/течове, температурата на топлата вода, почистването, функционирането на главните топло- и електромери, всички тези параметри в процеса на експлоатация. Системата за осигуряване на качеството предвижда обратна връзка с обитателите на сградата, например
чрез разпространяване на въпросници за качеството на вътрешната среда, след което те се анализират и служат за коригиращи действия.
Други важни процедури на СОК:
- Процедури по несъответствия, корективни и превантивни мерки
- Информация и разпространение
- Вътрешни одити
- Прегледи от ръководството
- Документация и контрол на документацията
За да се поддържа или подобрява качеството на услугите и работата на системата, предприемаческите фирми трябва постоянно да наблюдават основните параметри от СОК и да правят периодични прегледи на политиката си и поставените цели.
Препратки
Процедурите, контролът на документите, плановете за подобряване на енергийната ефективност и вътрешната среда, представянето на резултатите в съответствие с тези правила следват от За-
кона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) от 14.11.2008 г., Наредба № РД-16-295 от 01.04.2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и др. Взети са под внимание шведският стандарт SS 62 77 50, както и EN 16001.
Сподели
 

Новини

08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
03 Юли 2020, 15.17
Дизайнерският екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и...
16 Юни 2020, 14.26
Винербергер има удоволствието да Ви покани на убинар, специално посветен на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор