Столична община обяви архитектурен конкурс за концепция на площад „Света Неделя”

(1 глас, средно 5.00 от 5)
___1_pl_Sv_Nedelia
Срокът за подаване на оферти е 18 октомври, след който ще бъдат допуснати най-добрите кандидати във втория етап.

Столична община обяви преди няколко дни архитектурен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя” в гр. София.
Площадното пространство около “Св. Неделя“  е неотменима знакова част от исторически формираната система от публични пространства в центъра на столицата. Разположено в самото сърце на София. Това разположение обосновава наложените ограничения в обхвата на конкурса, поради извършваните археологически проучвания и близостта с недвижими културни паметници. 
Истинско предизвикателство пред кандидатите е, че  площадното пространство  притежава  сложна морфология, имотна структура, обвързаност в системата от публични градски пространства, функционални и пространствени характеристики, озеленяване и градско обзавеждане  и др. В конкурсното задание е представена изчерпателна информация за тази територия – за разположените на нея сгради, за транспортната, техническата, зелената и другите й структури.

Другата специфика на конкурса е, че ще се проведе в два етапа. В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя. Международното жури ще избере  сред тях седем участника, които ще бъдат поканени да представят проекти. Наградният фонд в конкурса е 250 хиляди лева. Ще бъдат обявени пет приза, като победителят ще получи 70 000 лв., а неговите подгласници съответно –  60  000 лв., 50 000лв., 40 000 лв. и 30 000 лв. Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект.

Важните срокове за кандидатите са следните : до 8-ми октомври т.г. заинтересуваните лица могат да задават своите въпроси на възложителите, като контактната информация е предоставена в сайта на конкурса - http://svetanedelya.com/.
 До 18 –ти октомври т.г. е крайният срок за подаване на оферти. През декември 2018 г. ще бъдат изпратени покани към одобрените участници, а през март 2019 г. ще  трябва да бъдат представи проектите на избраните кандидати.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от 9-членно международно жури. 
Андреас Руби е архитектурен критик, куратор, модератор, учител и издател. Директор е на швейцарски архитектурен музей в Базел. Организатор е на няколко международни симпозиума и изложби по архитектура и дизайн, като пътуващата изложба „Druot, Lacaton & Vassal – Tour Bois le Prêtre“, павилиона на Черна гора за 14-то Биенале на архитектурата във Венеция през 2014г. и др.

Борислав Игнатов е архитект с богат български и международен опит. Завършил е архитектура в УАСГ София и след това в Колумбийския университет на Ню Йорк. Работил е като архитект 10 години в САЩ – Ню Йорк и Бостън. В момента е Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България. 

Бостян Вуга е лектор в архитектурни университети, конференции и симпозиуми в Словения и в чужбина. Председател е на Съвета на Музея за архитектура и дизайн Любляна. 

Григор Дойчинов е известен урбанист. Ръководител е на колектив, осъществил изследване за жилищните квартали в централната градска част на София (1984-1989 г.). Автор  е на редица изследвания в областта на урбанизма и културно-историческото наследство, на проекти за съхранение и адаптация на историческия център Наблус в Палестина и на културно-историческия резерват в Бенарес на река Ганг в Индия, както и на жилищни комплекси в Централна Европа.

Джеймс Тейлър-Фостър е писател, редактор, дизайнер и телевизионен оператор, работещ и в областта на архитектурата, електронната култура и технологиите. Той е куратор на съвременната архитектура и дизайн в ArkDes, шведския национален център за архитектура и дизайн. Работил е като редактор в ArchDaily,  като е практикувал архитектура в Обединеното кралство и Холандия.

Йони Бабоци е урбанист и архитект. Понастоящем работи като изпълнителен директор в департамента по териториално планиране и градско развитие в община Тирана, ръководейки екип от над 100 архитекти, урбанисти и инженери.

Фабиен Холцел е професор по градско проектиране в Щутгартската държавна академия за изкуство и дизайн, основател и директор на FABULOUS URBAN. Занимава се с дизайн, изследване и проектиране.

Малина Едрева е председател на групата на политическа партия ГЕРБ в Столичен общински съвет. Председател е на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие (от 2007 г.), член на постоянната комисия по икономика и собственост. Вицепрезидент e на бюрото на Европейския комитет на районите.

Мария Механджиева работи в администрацията на НАГ – Софийска община, понастоящем главен юристконсулт в дирекция “Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

____No6tna_snimka

Ясни са критериите, по които журито ще определя кандидадите.
Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти.
Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии:
    - Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение;
    - Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство;
    - Kонтинюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;
    - Пространствен интегритет на площада и контактните му зони;
    - Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране;
    - Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.;
    - Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси;
    - Икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Целите на архитектурния конкурс са в няколко направления. Сред тях са осъществяване на приемственост между напластените през времето исторически слоеве; обвързване на публичните пространства с човешки мащаб. С голямо значение са задачите за подобряване на достъпната среда, връзка между посетителите и експонираните археологически ценности, между пешеходните пространства. В глобален план , концепциите трябва да отговарят  едновременно на критериите за съвременен градски дизайн и за приемственост между напластените през времето исторически слоеве. Концептуалните решения трябва да имат и икономическа целесъобразност.

_______Snimka_Razpredelenie_

Кандидатите трябва да имат впредвид няколко значими особености на площад „Света Неделя”. 
Пространствената  му рамка се характеризира със съчетаване на различни по функция и стилистика групи сгради, обединени от общото ниво на кота корниз и от хармоничен колорит. Множеството проходи, галерии и леки покрития създават интересни погледи, перспективи и визуални фокуси в пространството на площада и същевременно го обвързват с контактната му зона и с близките обществени пространства в сърцето на града. В нея се очертават и типични за столичия град проблеми - неподходящо разположение на рекламни и информационни елементи, хаотично монтиране на климатични тела и липса на периодична поддръжка и обновяване.
Много важно е да се отчетат и запазят основните визуални коридори, исторически формирани и съхранени при съвременното развитие на града – както към Витоша, така и на север към т. нар. Каре на толерантността.

Функционалното съдържание на сградите в площада е доминирано от представителните институции, които заедно с натоварения възел на масовия градски транспорт, допринасят за оживлението на площада през активната част на деня. Функциите, които се развиват активно в партерните нива през последните години, особено в източната част на площада, привличат посетители след работно време. В това отношение би могло да се потърси балансиране между двете части на площада, като се поощри развитието на западната му част и същевременно се потърси разширяване на активностите през по-голяма част от денонощието и в неработни дни. Не на последно място е възможно да се потърсят възможности за удължаване на престоя на пешеходците на площада, като се обогати тематичният обхват на функциите и събитията, които се организират в него.

Малките обекти и елементи в площадното пространство изпълняват информационни, обслужващи и търговски функции, но в определени случаи с местоположението си възпрепятстват удобното преминаване на пешеходните потоци, а с вида си влошават естетическите качества на средата и компрометират представителните функции на площада. Поради това е препоръчително местата и изискванията за разполагане на такива обекти в него да бъдат подробно анализирани, като се отчете и въздействието им в контактната зона и в широките обхвати, разгледани в настоящото задание.

Растителността има важно значение за изграждане образа на площада. От една страна тя допринася за разнообразния му облик през различните сезони. От друга – осигурява необходимото засенчване през лятото и ослънчаване през зимата както на самия площад, така и на ограждащите го сгради. Тя влияе благоприятно върху микроклимата, естетическия образ, усещането за уют и привлекателност на пространството и, не на последно място, върху качеството на въздуха и здравословните условия на средата. В това отношение концепцията за развитие на площада следва да предвиди съхраняване на съществуващата растителност и варианти за допълване на съществуващото озеленяване, включително с декоративни видове и изследване на възможности за вертикално озеленяване.

Столична община се надява, че представените  от участниците в конкурса  концептуално архитектурно-градоустройствен проекти ще създадат съвременна визия на емблематичния столичен площад, като едновременно създадат видимост на  неговата богата история.

Автор: Лилия Лозанова
Снимки – източник : http://svetanedelya.com/
 
Сподели
 

Новини

03 Юни 2019, 11.09
На 30 май SHARE Sofia 2019 събра за трети път в Конгресния център на НДК участници от...
31 Май 2019, 15.19
Kъщa зa гocти "Kacтpa Pyбpa" на Zооm Ѕtudіо получи Голямата награда.На 30 май 2019г. в зaлa 8 нa...
29 Май 2019, 15.09
Какво ще се случи, ако поставим равно количество лед в една нулевоенергийна и...
Медийни партньори
VIP медиен партньор