Бизнес център с високоетажно застрояване

(2 гласа, средно 5.00 от 5)
00Архитектурен факултет – дипломна сесия 2013г.
Дипломен проект с тема
Бизнес център с високоетажно застрояване
Дипломният проект на тема „Бизнес център с високо етажно застрояване Sofia Busines Tower” е проектиран в катедра “Сградостроителство  с автор канд. арх. Георги Вълков под  ръководството  на арх. Г. Кутова и рецензент арх.Цв.Даскалова. 
Обектът представлява бизнес център, разположен в терен, предвиден за комплексно застрояване на офиси, жилища и търговски център, като при допустима максимална височина на застрояване 200м, проектираната от дипломанта сграда е с височина около 130м (166 с антената). Така се получава един хармоничен силует и откъм двата големи булеварда,като сградата не е в конфликт с околното застрояване.
Целта на проектанта е с  изграждането на цялостния комплекс от сгради с различна функция-офиси,жилища,голям търговско-развлекателен център в квартала, където е терена за бизнес центъра “Sofia Business Tower” да се допринесе за обогатяването и развитието на централната градска част на София и да се  спомогне за придобиването на един по-модерен и европейски облик на тази част от градското пространство.Това намерение  е успешно доказано с изследване на силуета по двете прилежащи улици и при умело съобразяване на обемното решение на сградата с предвиденото околно застрояване. 
Основният подход към сградата е от юг като автомобилният достъп към подземните нива е осигурен през локалното платно на бул. Тотлебен и през северната рампа, излизаща на улица във вътрешността на комплекса. Общият брой паркоместа, осигурени в 5-те подземни нива, е 467, което напълно отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 2/ 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Подходите към подземните паркинги са решени комплексно с цялата улична мрежа на комплекса,като са взети под предвид посоките на движение,за да бъде равномерно разпределен трафикът.Пред главния вход на сградата е предвидено уширение на пътното локално платно с цел спирането за кратък престой,обслужването на хора с увреждания и други мероприятия свързани с влизането в сградата. 
Функционалното съдържание е разпределено в 37 етажа в един обем. Предвидени са три разсредоточени технически етажа за разполагане на необходимото инсталационно оборудване. Търговски площи, заведения за хранене, експозиционни площи и други обекти за обществено обслужване, както и  естествена висока растителност са разположени на първите четири нива около остъклен атриум. Атриумът е покрит с покривно остъкляване на собствена носеща конструкция, като по този начин се създава визуална връзка към цялата височина на сградата.Партерният етаж е с частична височина от 8 метра или 2 използваеми етажа при влизането  с цел създаването на едно по-високо и въздушно пространство. На следващите 3 етажа са  разположени различни по големина и конфигурация зали за срещи и семинари, с възможност за осигуряване на кетъринг, кафе бар и кухня,санитарни възли и лесно достъпна комуникация.
Типовите офис етажи във височина са с променяща се  конфигурация  на някои от нивата, където се променя  цялостната обемна структура на сградата, следвайки идеята на автора за стъпаловидно прибиране  на обемите на сградата във височина. Офисите са отделени с леки преградни стени от гипсокартон със звукоизолация, което позволява  лесна мобилност и промяна на функционалната организация  на помещенията при нужда, без това да засегне носещата конструкция на сградата
Вертикалната комуникация се осъществява посредством шест асансьора, както и необходимите евакуационни стълбищни клетки, разположени в централното ядро на сградата, където  е предвиден и допълнителен технически асансьор, както и необходимите шахти за преминаване на вертикални инсталации към етажите. Проектирани  са 3 технически етажи, средният от които е разделен на две зони  - в едната половина са технически помещения, а в другата е разположена панорамна зона за посетители, желаещи да погледнат София от високо.
Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонна скелетна безгредова конструкция. Избраното конструктивно решение е съобразено с функционалните изисквания и осигурява добра проектна гъвкавост, а междуосовите разстояния са следствие на цялостното обемно-пространствено решение и намират добра функционална обосновка по етажите. Фасадата на сградата  е окачена структурна, като е предвидена слънцезащита от вътрешната страна посредством автоматизирани щори и ламели. Облицовката на плътните части е решена с гранитни плочи на окачвачи, като е постигнат визуалният ефект на мозайката чрез несиметрично редуване на гланцирани и матови плочи. 
Характерният оригинален, запомнящ се архитектурен образ е постигнат чрез използване на съвременни фасадни системи и материали. Адекватно на функцията и градоустройствените предпоставки  е и обемно-пространственото решение на сградата, което ясно личи в ръчните скици...
Дипломен ръководител – арх.Г.Кутова
3
2
1
4
7
8
9
10
5

Сподели