Идеен проект за основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Пловдив

(1 глас, средно 5.00 от 5)
09_arch.M.Stoyanova
Арх.Мария Стоянова участва в арх.конкурс АРХИНОВА 2016 с Идеен проект за основен ремонт, реконструкция и преустройство на административна сграда на площад Централен №1 в гр.Пловдив /бившият партиен дом/ .

Идеен проект за основен ремонт, реконструкция и преустройство на административна сграда на площад Централен №1 в гр.Пловдив /бившият Партиен дом/
2014г. Конкурсен проект Първо място и възлагане

Проект на обединение „XXII ВЕК“
Проектанти част “Архитектура“: Арх. Чавдар Тенев, Арх.Мария Стоянова, Арх. Екатерина Генева, Арх. Володя Стоянов
Проектанти част „Енергийна ефективност“: Арх. Димитър Паскалев

Описание на част  Архитектура
Административната сграда на Община Пловдив, известна от миналото, като „Партиен дом“, е една от забележителните сгради в града. Тя е проектирана през 1965-1966 г. в Проектантска организация, гр. Пловдив. Възложител на обекта е ЦК на БКП. Въведена е в експлоатация през април 1969 г.
Изграден без компромиси във вида и качеството на материалите, партийният дом е пример за модерното архитектурно мислене и висшето архитектурно майсторство на авторите през шестдесетте години на миналия век. Градоустройствено, сградата е ситуирана като визуален завършек на една богата на архитектура пешеходна зона, преминаваща през цялото продължение на центъра на Пловдив, и привличаща със своето обаяние както пловдивчани, така и многобройните гостите на града.

След повече от четиридесет години експлоатация, съпроводена с чести функционални промени и многобройни преустройства, както и при достигнатите днес нива на развитие на строителните технологии, материали и оборудване, при променените потребности, сме убедени, че е дошъл момента да се вдъхне нов живот на сградата на Община Пловдив.
Идейната концепция за преустройство и обновяване на сградата, освен на базата на заданието на възложителя, е изградена след задълбочени обсъждания, развивайки следните три основни теми:
1. Присъствие в площадното пространство и връзка с околната среда
2. Функция и функционални потребности
3. Фасадно оформление и енергийна ефективност

1. Присъствие в площадното пространство и връзка с околната среда
Административната сграда на Община Пловдив присъства в една градоустройствена среда с особена значимост за града, среда наситена със следи от различни епохи на градския живот, среда наситена с важни обекти, обслужващи обществения живот на пловдивчани, среда на комуникационни развръзки на активно пешеходно движение, събирателна точка на няколко оси: Главна улица, ул. "Иван Вазов", ул. "Капитан Райчо", връзка с парка и др. Тази среда е централният градски площад на Пловдив.

Отчитайки това и търсейки симбиоза на сградата с околната й среда, в нашия идеен проект предлагаме нова радикална идея, нещо което не е било планирано преди, а именно:  активна връзка с подземното, антично ниво на площада. С проекта се планира ново обемно - пространствено решение, като се създава едно общо покрито преходно пространство пред входовете на сградата, обозначено със стилизирана колонада, положена в геометричния растер на античното ниво. Тази колонада носи покритие, което заслонява входните пространства пред общината и пред концертната зала на Пловдивската филхармония и осигурява защита на новопланираната пешеходна връзка между нивото на площада и подземното антично ниво.

В подчертаване на нашата идея, новопредвидените панорамен асансьор и панорамен етаж – като своеобразен завършек на силуета на сградата и интересен акцент, ще бъдат изградени също в растера на античния град, защото това са новите елементите на сградата, които смятаме, че трябва да имат отношение към туристическата стратегия на Общината. Освен това, ситуирайки панорамния асансьор на това място, се получава естествено разделяне на двете коренно различни функции на сградата - административна част и културна част с техните обособени входове и входни пространства.
 12_arch.M.Stoyanova
2. Функция и функционални потребности
Главните функции на общинската администрация са: управление на обществените градски дейности и административно обслужване на гражданите.
В съответствие със съвременните изисквания за осъществяване на тези дейности, сме предложили зониране на сградата по нива, а именно:
- Обслужване на гражданите - фронтофис
- Административни служби
- Технически помещения и архив
- Панорама
2.1. Фронтофис
Службите, свързани с прякото обслужване на гражданите ще бъдат разположени на първите два надземни етажа за осигуряване на лесен и неограничен достъп на посетителите. Тези етажи, освен че се намират в близост до терена, обграждат и открития към настоящия момент вътрешен двор, който в момента е занемарен и е неудобен за ползване, а може да добие нов смисъл и функционално осмисляне.
Имайки предвид необходимостта от допълнителни площи, в нашето решение предлагаме, вътрешният двор да се покрие с остъклена покривна конструкция, да се климатизира и да се приобщи към партерното ниво, поемайки функцията на фронтофис, като едно своеобразно, централно, разпределително пространство.
2.2. Административни служби
Друга важна зона в сградата е зоната, в която са разположени административните служби. Това е основната част от административната сграда и обхваща всички етажи на високото тяло.
Нашата идея е всички стари тухлени стени да бъдат премахнати, като това би дало възможност да се постигнат два важни резултата: 
1. От функционална гледна точка, типовите етажи ще се оформят като работни пространства от отворен тип с минимално количество вътрешни прегради, изработени от мобилни елементи. 
2. От конструктивна гледна точка, премахването на старите тежки стени ще намали значително собственото тегло на сградата и нейната конструкция ще заработи при много по - облекчени условия.
2.3. Технически етаж и архиви
Идеята за усвояване на вътрешното дворно пространство дава възможност за увеличаване на площта на подземния етаж. В подземния етаж ще бъдат създадени две основни групи помещения - пасивен архив с капацитет, увеличен с около 80% и технически съоръжения. Към тях се предвижда изграждане на воден термобуфер с обем 500 куб.м, който акумулира голямо количество топлинна енергия през летния сезон, а през отоплителния сезон я отдава към сградата, което е иновация и ще се приложи за пръв път у нас по отношение на постигане на максимално висока енергийна ефективност.
2.4. Панорама
В своето задание, възложителят е поставил изискване да се потърси възможност за създаване на панорамно заведение на покрива на сградата, обслужвано от панорамен асансьор.
Пловдив е привлекателен не само със своите културни и исторически забележителности, но се превръща и в център на туристически маршрути, насочени към съседните Родопи и Стара планина, наситени от своя страна с множество туристически обекти.В тази връзка, създаването на едно атрактивно панорамно заведение, извисено над градския център, разкриващо чудесни гледки към пловдивските забележителности, би дало възможност на Общината по още един начин да съдейства за развитието на туристическия живот на града.
Новопредвиденият панорамен асансьор, разположен пред северната фасада на сградата, застанал във визуалната ос на главната улица, издигащ се като знак, е убедително аргументиращ панорамната идея. Ситуирането на панорамния асансьор от страната на централния площад, благоприятства не само визуалното му възприемане, но осигурява явен и лесен достъп, както от самия площад и неговото ниво, така и от евентуалното бъдещо подземно ниво, където в перспектива има възможност да се разгърне подземен паркинг и да се търси връзка с подземната археология.

3. Фасадно оформление и енергийна ефективност
Модерна за времето си, сградата на някогашния партиен дом е решавана с ивични фасади със значително остъклена част, осигуряваща обилно естествено осветление на работните помещения.
Търсейки новата модерна визия и постигането отново на максимално естествено осветление на отворените вътрешни пространства, в нашето идейно решение предлагаме цялостно остъкляване на фасадите, с изключение на фасадните бетонови стени и стените на новите санитарни възли.
Остъклените фасади създават строг вид и модерен образ на сградата. Обвита в прозрачен стъклен воал, тя ще стои леко и спокойно с ефирния си силует, независимо от голямата си височина.
За да бъдат избегнати обичайните проблеми на остъклените фасади, свързани със загуба на топлина през зимния сезон и съответно силно прегряване през летния сезон, в проектното решение се планира използване, както на най - новите постижения на модерната стъкларска индустрия, така и изключително ефективно архитектурно - техническо решение със стъклена фасадна структура от няколко слоя. Тези предвидени мерки, с които се постига максимална топлозащита на сградата са детайлно описани и представени в частта енергийна ефективност към настоящият идеен проект.
14_arch.M.Stoyanova
Описание: Част Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
Проектът спазва следните принципи:
- Използване максимално на слънчевата енергия и дневната светлина. Абсорбиране, вместо изхвърляне.
- Използване на лъчиста енергия за отопление и охлаждане
- Буфериране на топлинна енергия (топлина и студ)
- Интегриране на фасадните решения със задачи на ОВК и ВЕИ инсталации
- Адаптивна и активна слънцезащита, двойни фасади, кристални стъкла
- Максимално интелигентно управление: оптимизация на осветление, слънцезащита, ОВК, ВЕИ
- Намаляване на инсталираните мощности за сметка на буфери на възобновяема енергия
Амбицията и целта на проекта е постигане на общо енергийно потребление на сградата под 50kWh/m2a, което е намаляване с 4 пъти спрямо текущото потребление на сградата. 
Проектът предлага такива решения, които ще направят реализацията на целта икономически рентабилна, т.е. мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградата ще могат да се възвърнат в 10-12 годишен план. След изплащане на мерките, сградата ще изживее следващия си жизнен цикъл от около 30 години в независимост от пазара на невъзобновяема енергия. 

Технологии
Двойна фасада
Представлява окачена алуминиева фасада с три стъкла, между които има две камери. Външната камера е разширена, като в нея е разположена слънцезащитата (щори). Вътрешната камера е тясна, като второто и третото стъкло са монтирани като стъклопакет. При разполагане на слънцезащитата във външната камера се проявяват качествата на двойната фасада, а именно:
- Изхвърля се попадналата върху щорите радиация обратно навън - огромен ефект върху студовия товар
- Пропуска се дифузна светлина навътре в помещението - сваля значително разходите от изкуствено осветление
- Щорите са запазени от въздействието на вятъра и външния прах
- Външната камера има добри топлоизолационни качества

Темпериране на бетона
Темперирането на бетона постига две големи преимущества: буферира се топлинна енергия в бетоновите плочи, излъчването на тези повърхности създава чувство на комфорт при по-ниски температури през зимата и по-високи температури през лятото. Доказано е, че при използване на лъчисто отопление/охлаждане чрез темпериране на бетона се постигат спестявания от топлинна и студова енергия над 30% спрямо чистото въздушно темпериране – само с конвектори.

Децентрализирани конвектори с рекуперация 
Представляват маломощни конквектори с топлоносител вода. Разполагат се по периферията на сградата. Същественото е засмукване на пресен въздух от фасадата, който се темперира от топлообменника. В конвекторите са монтирани рекуператори с КПД над 75%, които изхвърлят отработения въздух на разстояние, отново на фасадата. Децентрализираните конвектори работят само когато е необходимо: информация за което получват или от БМС или по задание от потребителите.

Студов буфер
Представлява воден резервоар с топлоизолация, който се охлажда чрез топлообменници до температура близка до нулата. Използва се за подпомагане на охлаждането на сградата, като се зарежда през нощта и се изпразва през деня. 

Сезонен термоакумулатор
Иновационен секторен воден резервоар с топлоизолация, който се загрява до 95 градуса. Източник на толинната енергия обикновено е слънцето, като енергията се добива от слънчеви колектори. Сезонният термоакумулатор се загрява през лятото, когато има много слънце и се разрежда (изтегля се топлината) през отоплителния сезон.

Енергийна хибридна облицовка
Представлява фасадна облицовка, която добива топлинна и фотоволтаична енергия от слънцето. Циркулацията на флуид, който охлажда фотоволтаичното покритие и подобрява значително ефективността на работата му. Добитата топлина се отвежда, за да се използва за други енергийни цели.

Енергиен стъклен покрив
Представлява покривно остъкляване от стъклопакети, в които през лятото циркулира вода. Водата е филтър на инфрачервения спектър на слънцето, като го абсорбира и отвежда. В помещението под покрива преминава само видимия спектър на светлината. Така през лятото пространството отдолу не прегрява. В същото време енергията не се отразява обратно и не предизвиква неприятни оптблясъци към околни високи сгради. Добитата топлинна енергия се отвежда за да се използва за други цели.

Високотемпературни колектори
Колектори на слънчева топлина, които абсорбират радиацията в тънкостенни вакуумни тръби и я отвеждат при висока температура. Този тип колектори работят успешно през зимата, както и в облачно време.

Сградна автоматизация
Сградната автоматизация има решаващ ефект върху енергийната ефективност на сградата, тъй като оптимизира и интегрира всички ефекти на отделните системи. На централизирано интелигентно управление подлежат слънцезащитните щори, конвекторите и осветлението. Към автоматизацията влизат различни точки и фактори на мерене: външна радиация, вятър, вътрешна топлина, въглероден двуокис, присъствие и др. Сградната автоматизация поддържа оптимално нивото на дневната светлина, следвайки алгоритъм и отчитайки облаците. За да се избегне постоянното движение на щорите се поставят по-ниски прагове на реакция, т.е. по-сериозни отклонения от зададените сценарии. На практика в дневен план щорите ще заемат не повече от 4-5 положения.

 
01Korica
08_Sashtestvuvashto_sastoyanie
11_arch.M.Stoyanova
17EE
18EE

Сподели

Тагове: арх.мария стоянова | архинова | проект офис сграда

 

Новини

18 Януари 2019, 14.11
Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни; Как да се...
16 Януари 2019, 10.26
13% ръст на приходите за 2018 г. спрямо 2017-та отчита R&M БългарияR&M - световен...
10 Януари 2019, 16.17
Петнайстото издание на "Баня на годината" отново дава шанс на талантливите...
Медийни партньори
VIP медиен партньор