Производствена сграда на фабрика за хранителни добавки "ВИТАНЕА", гр. Пловдив

(0 гласа, средно 0 от 5)

01_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_east_fasade

Обект: Производствена сграда на "ВИТАНЕА" ООД
Проектант:
Архитектурно студио „АБСТРАКТА“, "ЕКОГЕО 92", арх. Милена Крачанова и арх. Елица Деянова
Възложител: „ВИТАНЕА“ООД
Местоположение: гр.Пловдив, район „Северен“, местност „Гъсти могили“, УПИ 56784.15.118 – за хранително производство, складова дейност и трафопост.
Технически проект: 2015
Строителство: стартиране - май 2017/ завършване - октомври 2018

„Витанеа“ ООД е производител на бионапитки и хранителни добавки, заложил принципите на устойчивото развитие в целия си производствен цикъл. Компанията има много специфичен профил: от българските биосуровини, използвани в производството; през иновативната технология за получаване на напитки само от пресни и замразени плодове; без използването на консерванти и изкуствени добавки - до безотпадното производство и почистването на инсталациите без използването на химикали. Това е една от причините част от продукцията да се изнася за Япония, където се използва за детоксикация след Фокушима.

Задачи на проекта: Основно предизвикателство в проектирането на фабрика за „Витанеа“ е да се достигнат високите стандарти за иновативност, здравословност и екологичност, на които компанията залага в технологичните процеси и в продуктите, които произвежда повече от 20 год.

03_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_southeast_fasade_03

Иновативност на проектното решение: "Витанеа" произвежда функционални храни, подобряващи качеството на живот на хората, което се превръща и в цел на проекта за новата фабрика. Освен перфектни условия за производство, тя трябва да създаде комфорт на ползване и обитаване на служителите, с респект към природата и естетическата линия на компанията. Ето защо, проектното решение използва даденостите на околната среда в симбиоза с различни нови строителни технологии, насочени към устойчивост, енергоефективност и опазване на природната среда. Иновативният подход за постигане на цялостен интегритет между производствената концепция на компанията и архитектурата на фабрика, съдава нов тип модел за проектиране и строителство при промишлените сгради.

Устойчиво планиране
Имотът е бивша земеделска земя – оригиналното предназначение е било за оризище, след 90-те години се използва за засаждане на люцерна, а по-късно на рапица. Теренът е ъглов и почти на 1м под нивото на двата граничещи полски пътя. Отчитайки неговата специфика, както и наличието на дъждовния канал, сградата, стопанският двор и достъпът до тях са задигнати с 0,80м над оригиналното ниво с цел избягване на наводнения.

Екологичната стратегия за терена включва решения за оптимално ослънчаване на сградата и засенчаване, където е необходимо; предпазване на сградата и стопанския двор от силните северозападни ветрове чрез оформяне на силно залесена зона в северозападната част на парцела.
Залесяването ще бъде с местна растителност – предимно арониеви храсти и дървета, които запазват почвения слой, не са агресивни към околната среда, пречистват въздуха и намаляват почвената ерозия. 

Биоклиматичен дизайн: Архитектурното решение е в посока максимално използване на природните дадености и фасадно оформление, което допълнително допринася за енергоефективността на сградата, високата степен на комфорт и съкращаването на експлоатационните разходи. Сградата е ориентирана адекватно спрямо световните посоки и розата на ветровете за град Пловдив: южната и източната фасади са с високи прозорци, през които светлината може да прониква в дълбочина на помещенията, докато северната и западната са по-затворени заради силните северозападни ветрове, студа от север и прегряването от запад. Към тях са изнесени помещения, които не изискват наличие на силна светлина; а хладилната камера, която трябва да поддържа температура от -18 градуса, е термално облекчена от плътно затворената северна фасада. Композицията от плът и отвори изключително допринася за високата енергийна ефективност на сградата.

04_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_west_fasade1_04

Територията е много слабо застроена, озеленена и с прекрасна гледка към Родопите. Силуетът на сградата много елегантно се вписва в средата, като същевременно има своите утилитарни функции: формата на покрива е внимателно избрана, за да може да се улесни поддръжката му, а плавната конкавна крива дава възможност за бързо оттичане на дъждовните води. Козирките завършват формообразуването и защитават южната фасада от прегряване, а от север предпазват работниците, обслужващи стопанския двор, от дъжд и сняг. И тъй като фабриката е разположена сред богато озеленяване извън замърсената градска среда, а почивката на чист въздух е важен момент в деня на работещия човек, най-широката част от козирката е специално предвидена, за да му създаде пространство за релакс в съзерцание на гледката към планините на юг.

Естествено осветление и вентилация: Естественото осветление, проникващо в дълбочина, се осигурява от подбрани по размер и положение прозорци. Намаляването на необходимостта от изкуствено осветление води до по-добро качество на работния климат и икономичност в производствените разходи. Естествена циркулация на въздуха е осигурена, като е използван „коминния“ ефект в обема на сградата: чрез отваряемите прозорци и вградени в покрива вентилатори.

Воден цикъл: За производството на напитки ще се използва питейна вода, а за миене на инсталациите и на производствената площадка - сондажна. Цялата отпадна вода ще минава през малка пречиствателна станция, като пречистената вода ще се събира в резервоари и ще се използва за поливане на зелените площи (около 10 дка) и на овощната градина, която ще се оформи в терените около фабриката, собственост на Възложителя (около 100дка). Дъждовната вода от покрива и от стопанския двор ще се ползва за напояване на озеленените площи около сградата на фабриката, които съставляват 77% от площта на УПИ.

Енергийна ефективност: Енергийната ефективност е един от най-важните фактори в процеса на проектиране, строителство и експлоатация на сградите. Фабриката е енергоефективна и има икономичен жизнен цикъл, който пести енергия и използва природна газ за производството и възобновяеми енергийни източници за битови нужди.

Отоплението и охлаждането на сградата ще се извършва чрез централизирана система, включваща термопомпа на принципа на топловъздушно отопление/охлаждане и вътрешни вентилаторни конвектори. Термопомпеният агрегат е инверторен и се управлява от вграден микропроцесор, регулиращ мощността на компресорно-кондензаторния агрегат. Принципът на действие се основава на използването на екологичен фреон 410А, като топло- и студоносител и неговото изпарение (летен режим) и кондензация (зимен режим) е директно в топлообменника на вентилаторния конвектор.
За осигуряване на топлата вода за битови нужди и за осветлението ще се използват фотоволтаици.

Икономичност: За новата сградата е извършен енергиен одит с анализ на енергопотреблението на сградата, където се помещава понастоящем производството. Целта му е оценка на икономията на енергия от гледна точка на планираната инвестиция.
Одитът показа, че предвидените мерки в посока енергоспестяване, заедно с внедряването на ново производствено и спомагателно оборудване, ще доведе до повишаване енергийната ефективност на предприятието, намаляне на вредните емисии и отпадъци и опазване на компонентите на околната среда. Икономиятa, която ще бъде реализирана, определена на база произведена продукция и изразходвана елекроенергия, е 43,98 %.

Материали и конструкция: Предвидените материали са рециклируеми – сглобяема носеща конструкция от предварително изляти СТБ колони и сглобяема стоманена ферма; неносещи термопанели и ламаринен топлоизолиран покрив с послоен монтаж. Енергоспестяващата алуминиева окачена фасада е с дълъг живот, здравина, малки видими ширини, висока топло- и шумоизолация и устойчивост на атмосферни влияния. Стъклата са нискоемисийни с висок соларен контрол от ново поколение. Избраните материали са от български производители, при възможност от същия град, с цел стимулиране местното производство и намаляне на транспортните разходи.

11_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_sun_insulation_diagram_1_1

Изборът на светли цветове, които привличат слънчевите лъчи в много по-малка степен и пречат на прегряването на сградата, позволява използване на ламарина с по-малка дебелина по външната част на термопанелите. По този начин, цветовото решение на фасадата допринася не само за енергоефективността, но и за икономичността на сградата по отношение на вложените материали и инвестиционни разходи.

Управление на отпадъците: „Витанеа“ ООД произвежда продуктите си по иновативна безотпадна технология. След получаване на сок, плодовата маса се използва за производството на чай. При почистването на инсталациите не се използват химикали и отпадната вода е условно чиста.

В процеса на извършване на СМР са предприети мерки за предотвратяването на образуване на СО, както и управление на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци. Основните строителни материали са рециклируеми. Не се използват материали, които в процеса на СМР ще образуват опасни отпадъци.

Функционалност на архитектурното решение: Фабриката е функционално разделена на 3 сектора: производство на напитки, производство на хранителни добавки и административен сектор. И двата производствени сектора (складове за суровини, производствени помещения и складове за готова продукция) са разположени на първо ниво (кота ±0,00м), а административния сектор (изследователски лаборатории и офиси) е на второ ниво (кота +3,70м).

При проектирането на производствения процес са търсени къси функционални връзки и удобство при експлоатацията. От север е предвиден стопански двор, в който ще става зареждането със суровини, както и експедицията на готовата продукция. Производственият цикъл включва следните технологични дейности: приемане и съхраняване на суровини и амбалаж; преработка на плодовете с цел извличане на сока; пълнене на сиропите и соковете; сушене на плодовите пресовки – отпадък от производството на сок; етикетиране, поставяне в кашони, поставяне в палети; съхранение на готовата продукция.

Естетика: Сградите се възприемат по два начина: от гледна точка на минувача/посетителя и от гледна точка на ползвателя. Първият възприема естетиката, пропорциите и вписването в околната среда, а втория обръща внимание на функционалността, микроклимата, комфорта на обитаване и детайлите. При проектирането на фабриката сме се старали да намерим подходящи решения и за двете гледни точки. Ето защо, сградата е олекотена и отваря административните си площи към югоизточното слънце и прекрасната гледка към градината и планините в далечината. Посетителят, от своя страна, като вероятен клиент, ще бъде посрещнат от голямата собствена овощна градина на предприятието, което има силен маркетингов ефект.

02_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_view-02

В радиус от 600м около новата постройка няма друго застрояване, което налага много внимателен подход при структурирането на урбанистично-пейзажния комплекс. Чистият обем на сградата и конкавният покрив, чиято плавната крива подвежда погледа и създава усещане за лекота и ефирност, спомагат новата фабрика да се впише много прозирно в природната среда и да размие материалните граници на плътния обем на сградата.

Проектирането на новата фабрика беше задължително да продължи тенденциите и посоката на развитие на производството на Възложителя чрез практики и технологии в строителството, които да намалят влиянието върху околната среда през целия й жизнен цикъл и същевременно да оптимизират икономическата й стойност, комфорта и безопастността при експлоатацията – т.е. новата фабрика да следва принципите на устойчиво (зелено) строителство.

Технико- икономически данни:
Площ УПИ=13000м2
ЗП=1351м2, РЗП=1695м2
етажност: 1 етаж с частично 2-ро ниво без сутерен.

Проектът участва в архитектурен конкурс Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2018 и спечели Първо място в категория: "Производствени сгради".

Сподели

Тагове: абстракта | архинова | витанеа оод | екогео 92

 

Новини

05 Април 2021, 14.46
„Новата реалност създава много възможности“ - под това мото работи екипът на...
17 Февруари 2021, 10.22
Веднъж  в годината авторитетното икономическо издание  WirtschaftsWoсhe...
10 Февруари 2021, 15.11
Официалното откриване на новия магазин на Паркетен Свят в Перник ще бъде на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор