Производствена сграда на фабрика за хранителни добавки "ВИТАНЕА", гр. Пловдив

(0 гласа, средно 0 от 5)

01_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_east_fasade

Обект: Производствена сграда на "ВИТАНЕА" ООД
Проектант:
Архитектурно студио „АБСТРАКТА“, "ЕКОГЕО 92", арх. Милена Крачанова и арх. Елица Деянова
Възложител: „ВИТАНЕА“ООД
Местоположение: гр.Пловдив, район „Северен“, местност „Гъсти могили“, УПИ 56784.15.118 – за хранително производство, складова дейност и трафопост.
Технически проект: 2015
Строителство: стартиране - май 2017/ завършване - октомври 2018

„Витанеа“ ООД е производител на бионапитки и хранителни добавки, заложил принципите на устойчивото развитие в целия си производствен цикъл. Компанията има много специфичен профил: от българските биосуровини, използвани в производството; през иновативната технология за получаване на напитки само от пресни и замразени плодове; без използването на консерванти и изкуствени добавки - до безотпадното производство и почистването на инсталациите без използването на химикали. Това е една от причините част от продукцията да се изнася за Япония, където се използва за детоксикация след Фокушима.

Задачи на проекта: Основно предизвикателство в проектирането на фабрика за „Витанеа“ е да се достигнат високите стандарти за иновативност, здравословност и екологичност, на които компанията залага в технологичните процеси и в продуктите, които произвежда повече от 20 год.

03_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_southeast_fasade_03

Иновативност на проектното решение: "Витанеа" произвежда функционални храни, подобряващи качеството на живот на хората, което се превръща и в цел на проекта за новата фабрика. Освен перфектни условия за производство, тя трябва да създаде комфорт на ползване и обитаване на служителите, с респект към природата и естетическата линия на компанията. Ето защо, проектното решение използва даденостите на околната среда в симбиоза с различни нови строителни технологии, насочени към устойчивост, енергоефективност и опазване на природната среда. Иновативният подход за постигане на цялостен интегритет между производствената концепция на компанията и архитектурата на фабрика, съдава нов тип модел за проектиране и строителство при промишлените сгради.

Устойчиво планиране
Имотът е бивша земеделска земя – оригиналното предназначение е било за оризище, след 90-те години се използва за засаждане на люцерна, а по-късно на рапица. Теренът е ъглов и почти на 1м под нивото на двата граничещи полски пътя. Отчитайки неговата специфика, както и наличието на дъждовния канал, сградата, стопанският двор и достъпът до тях са задигнати с 0,80м над оригиналното ниво с цел избягване на наводнения.

Екологичната стратегия за терена включва решения за оптимално ослънчаване на сградата и засенчаване, където е необходимо; предпазване на сградата и стопанския двор от силните северозападни ветрове чрез оформяне на силно залесена зона в северозападната част на парцела.
Залесяването ще бъде с местна растителност – предимно арониеви храсти и дървета, които запазват почвения слой, не са агресивни към околната среда, пречистват въздуха и намаляват почвената ерозия. 

Биоклиматичен дизайн: Архитектурното решение е в посока максимално използване на природните дадености и фасадно оформление, което допълнително допринася за енергоефективността на сградата, високата степен на комфорт и съкращаването на експлоатационните разходи. Сградата е ориентирана адекватно спрямо световните посоки и розата на ветровете за град Пловдив: южната и източната фасади са с високи прозорци, през които светлината може да прониква в дълбочина на помещенията, докато северната и западната са по-затворени заради силните северозападни ветрове, студа от север и прегряването от запад. Към тях са изнесени помещения, които не изискват наличие на силна светлина; а хладилната камера, която трябва да поддържа температура от -18 градуса, е термално облекчена от плътно затворената северна фасада. Композицията от плът и отвори изключително допринася за високата енергийна ефективност на сградата.

04_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_west_fasade1_04

Територията е много слабо застроена, озеленена и с прекрасна гледка към Родопите. Силуетът на сградата много елегантно се вписва в средата, като същевременно има своите утилитарни функции: формата на покрива е внимателно избрана, за да може да се улесни поддръжката му, а плавната конкавна крива дава възможност за бързо оттичане на дъждовните води. Козирките завършват формообразуването и защитават южната фасада от прегряване, а от север предпазват работниците, обслужващи стопанския двор, от дъжд и сняг. И тъй като фабриката е разположена сред богато озеленяване извън замърсената градска среда, а почивката на чист въздух е важен момент в деня на работещия човек, най-широката част от козирката е специално предвидена, за да му създаде пространство за релакс в съзерцание на гледката към планините на юг.

Естествено осветление и вентилация: Естественото осветление, проникващо в дълбочина, се осигурява от подбрани по размер и положение прозорци. Намаляването на необходимостта от изкуствено осветление води до по-добро качество на работния климат и икономичност в производствените разходи. Естествена циркулация на въздуха е осигурена, като е използван „коминния“ ефект в обема на сградата: чрез отваряемите прозорци и вградени в покрива вентилатори.

Воден цикъл: За производството на напитки ще се използва питейна вода, а за миене на инсталациите и на производствената площадка - сондажна. Цялата отпадна вода ще минава през малка пречиствателна станция, като пречистената вода ще се събира в резервоари и ще се използва за поливане на зелените площи (около 10 дка) и на овощната градина, която ще се оформи в терените около фабриката, собственост на Възложителя (около 100дка). Дъждовната вода от покрива и от стопанския двор ще се ползва за напояване на озеленените площи около сградата на фабриката, които съставляват 77% от площта на УПИ.

Енергийна ефективност: Енергийната ефективност е един от най-важните фактори в процеса на проектиране, строителство и експлоатация на сградите. Фабриката е енергоефективна и има икономичен жизнен цикъл, който пести енергия и използва природна газ за производството и възобновяеми енергийни източници за битови нужди.

Отоплението и охлаждането на сградата ще се извършва чрез централизирана система, включваща термопомпа на принципа на топловъздушно отопление/охлаждане и вътрешни вентилаторни конвектори. Термопомпеният агрегат е инверторен и се управлява от вграден микропроцесор, регулиращ мощността на компресорно-кондензаторния агрегат. Принципът на действие се основава на използването на екологичен фреон 410А, като топло- и студоносител и неговото изпарение (летен режим) и кондензация (зимен режим) е директно в топлообменника на вентилаторния конвектор.
За осигуряване на топлата вода за битови нужди и за осветлението ще се използват фотоволтаици.

Икономичност: За новата сградата е извършен енергиен одит с анализ на енергопотреблението на сградата, където се помещава понастоящем производството. Целта му е оценка на икономията на енергия от гледна точка на планираната инвестиция.
Одитът показа, че предвидените мерки в посока енергоспестяване, заедно с внедряването на ново производствено и спомагателно оборудване, ще доведе до повишаване енергийната ефективност на предприятието, намаляне на вредните емисии и отпадъци и опазване на компонентите на околната среда. Икономиятa, която ще бъде реализирана, определена на база произведена продукция и изразходвана елекроенергия, е 43,98 %.

Материали и конструкция: Предвидените материали са рециклируеми – сглобяема носеща конструкция от предварително изляти СТБ колони и сглобяема стоманена ферма; неносещи термопанели и ламаринен топлоизолиран покрив с послоен монтаж. Енергоспестяващата алуминиева окачена фасада е с дълъг живот, здравина, малки видими ширини, висока топло- и шумоизолация и устойчивост на атмосферни влияния. Стъклата са нискоемисийни с висок соларен контрол от ново поколение. Избраните материали са от български производители, при възможност от същия град, с цел стимулиране местното производство и намаляне на транспортните разходи.

11_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_sun_insulation_diagram_1_1

Изборът на светли цветове, които привличат слънчевите лъчи в много по-малка степен и пречат на прегряването на сградата, позволява използване на ламарина с по-малка дебелина по външната част на термопанелите. По този начин, цветовото решение на фасадата допринася не само за енергоефективността, но и за икономичността на сградата по отношение на вложените материали и инвестиционни разходи.

Управление на отпадъците: „Витанеа“ ООД произвежда продуктите си по иновативна безотпадна технология. След получаване на сок, плодовата маса се използва за производството на чай. При почистването на инсталациите не се използват химикали и отпадната вода е условно чиста.

В процеса на извършване на СМР са предприети мерки за предотвратяването на образуване на СО, както и управление на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци. Основните строителни материали са рециклируеми. Не се използват материали, които в процеса на СМР ще образуват опасни отпадъци.

Функционалност на архитектурното решение: Фабриката е функционално разделена на 3 сектора: производство на напитки, производство на хранителни добавки и административен сектор. И двата производствени сектора (складове за суровини, производствени помещения и складове за готова продукция) са разположени на първо ниво (кота ±0,00м), а административния сектор (изследователски лаборатории и офиси) е на второ ниво (кота +3,70м).

При проектирането на производствения процес са търсени къси функционални връзки и удобство при експлоатацията. От север е предвиден стопански двор, в който ще става зареждането със суровини, както и експедицията на готовата продукция. Производственият цикъл включва следните технологични дейности: приемане и съхраняване на суровини и амбалаж; преработка на плодовете с цел извличане на сока; пълнене на сиропите и соковете; сушене на плодовите пресовки – отпадък от производството на сок; етикетиране, поставяне в кашони, поставяне в палети; съхранение на готовата продукция.

Естетика: Сградите се възприемат по два начина: от гледна точка на минувача/посетителя и от гледна точка на ползвателя. Първият възприема естетиката, пропорциите и вписването в околната среда, а втория обръща внимание на функционалността, микроклимата, комфорта на обитаване и детайлите. При проектирането на фабриката сме се старали да намерим подходящи решения и за двете гледни точки. Ето защо, сградата е олекотена и отваря административните си площи към югоизточното слънце и прекрасната гледка към градината и планините в далечината. Посетителят, от своя страна, като вероятен клиент, ще бъде посрещнат от голямата собствена овощна градина на предприятието, което има силен маркетингов ефект.

02_Milena_Krachanova_Abstrakta_Vitanea_view-02

В радиус от 600м около новата постройка няма друго застрояване, което налага много внимателен подход при структурирането на урбанистично-пейзажния комплекс. Чистият обем на сградата и конкавният покрив, чиято плавната крива подвежда погледа и създава усещане за лекота и ефирност, спомагат новата фабрика да се впише много прозирно в природната среда и да размие материалните граници на плътния обем на сградата.

Проектирането на новата фабрика беше задължително да продължи тенденциите и посоката на развитие на производството на Възложителя чрез практики и технологии в строителството, които да намалят влиянието върху околната среда през целия й жизнен цикъл и същевременно да оптимизират икономическата й стойност, комфорта и безопастността при експлоатацията – т.е. новата фабрика да следва принципите на устойчиво (зелено) строителство.

Технико- икономически данни:
Площ УПИ=13000м2
ЗП=1351м2, РЗП=1695м2
етажност: 1 етаж с частично 2-ро ниво без сутерен.

Проектът участва в архитектурен конкурс Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2018 и спечели Първо място в категория: "Производствени сгради".

Сподели

Тагове: абстракта | архинова | витанеа оод | екогео 92

 

Новини

10 Януари 2019, 16.17
Петнайстото издание на "Баня на годината" отново дава шанс на талантливите...
09 Януари 2019, 10.24
На 17 януари 2019 год. от 15 до 18 часа в зала “Джон Атанасов” на София тех парк ще...
03 Януари 2019, 17.04
Хижа „Родина“ на БДЖ е една от най-красивите планински хижи, не само на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор