Строителните материали – какво ги прави еко?

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Ани Крумова

(Продължение от миналия брой)


В първата част на материала бяха разгледани някои от признаците, по които се определят екологичните качества на строителните материали и продукти. В този брой ще бъдат представени още няколко характеристики, по които те могат да се класифицират като зелени.

3. Продукти, които нямат токсични съставки и вредни излъчвания

Строителните материали се считат за екологични: ако въздействието върху околната среда от производството им е малко; когато са алтернатива на сходни продукти, произвеждани с химикали, които се считат за вредни/токсични, или защото спомагат за по-ниски нива на замърсяване при експлоатацията на сградата. Трябва да се избягват продукти, съдържащи вещества, които намаляват озоновия слой, както и тези, които могат да предизвикат екологични или здравословни заплахи –  съдържащи олово и халогенирани елементи.   
 
• Естествени материали и такива с минимална обработка. Те могат да се определят като зелени заради ниския разход на енергия и намаления риск от вредни емисии при производството им. В тази категория се включват материалите от дърво, от селскостопански и други растения, както и минералните продукти като естествен камък и каменни плочи (тикли).

• Алтернативи на опасни продукти
Някои материали могат да се приложат като алтернатива на такива, използвани традиционно и съдържащи токсични вещества или отпадъчни продукти. Примери: флуорисцентни лампи с ниско съдържание на живак; строителни пяни, които не замърсяват почвата и водите с токсични вещества. Тук се включват и алтернативите на продукти, съдържащи хлоринирани хидрокарбонати като поливинилхлорид (ПВЦ) или броминираните материали за пожарозащита.

• Продукти, които намаляват или елиминират използването на продукти за защита от вредители (пестициди)
Периодичното използване на пестициди около сградите може да представлява сериозна заплаха за здравето и околната среда. Чрез използването на определени строителни материали и продукти може да се избегне нуждата от подобно третиране и затова те също се определят като зелени. Пример могат да бъдат физическите бариери за термити, материали, третирани с борати, както и всякакви предпазни мрежи и съоръжения, които възпират вредителите.

• Продукти, които намаляват замърсяването на оттичащи се води
Порести покриващи продукти и настилки, както и зелени покривни системи, които намаляват оттока на дъждовни води и по този начин ограничават повърхностното замъсяване на водите и почвата.

• Продукти, които намаляват въздействията от строителството
Тук се включват продукти за контрол на ерозията, материали за полагане на основи, които елиминират нуждата от изкопни работи, бои и облицовки, които имат по-малко излъчване на вредни летливи органични съединения.

• Продукти, които намаляват замърсяването или отпадъците при строителство
Пример са алтернативните системи за пречистване на отпадни води, които разграждат органичните съставки и по този начин намаляват замърсяването, както и зиданите камини, които изгарят дървото по-пълно и с по-малко емисии, отколкото обикновените камини и печки на дърва. Възможностите за рециклиране и компостиране също спадат към тази категория.

4. Продукти, които пестят енергия или вода
Влиянията върху околната среда от използваните за функциониране на сградите енергия и вода далеч надхвърлят тези по време на строителството. Тук могат да се включат няколко категории продукти със зелени характеристики:

• Строителни компоненти, които намаляват топлообмена и изразходването на енергия, необходима за отопление и охлаждане. Примерите включват структурни панели за изолация, изолирани бетонни плоскости, газобетонни блокове, висококачествени дограми и прозорци.

• Продукти и уреди, които пестят енергия - по отношение на домакинските уреди като бойлери, перални машини или хладилници, стандартите за енергоспестяващите им свойства са добре познати вече и у нас. От продуктите, свързани с осветлението, в тази категория влизат флуорисцентните и енергоспестяващи крушки, автоматичните датчици за присъствие или за дневна светлина. Понякога обаче, конкретни продукти, които имат добри енергоспестяващи свойства, не могат да влязат в тази категория, поради недобри експлоатационни качества или малка трайност.

• Оборудване, използващо възобновяема енергия - оборудването и продуктите, които ни позволяват да използваме възобновими енергийни източници вместо изкопаеми горива са силно препоръчителни от екологична гледна точка.
Примерите включват фотоволтаични панели, системи за използване на слънчевата енергия, вятърни турбини. Горивните клетки също попадат в тази категория, въпреки че към момента те по често използват природен газ или други изкопаеми горива като източник на водород. Така или иначе, при тях вредните емисии са много по-малки, отколкото при двигателите с вътрешно горене, и в бъдеще надеждата е, че те ще премахнат зависимостта на човечеството от изкопаеми горива.

• Инсталации и оборудване, които пестят вода. Повечето тоалетни и душове в днешно време отговарят на зададените стандарти за пестене на вода, но въпреки това не всички те реално са съобразени с високите екологични изисквания. За екологични могат да се смятат тези инсталации, които пестят поне 20% повече от стандартите. В тази категория попадат и системите за оползотворяване на дъждовна вода.

5. Продукти и материали, които допринасят за сигурна и здравословна вътрешна среда

Качеството на вътрешната среда е изключително важно и се следи при стротелството на нови сгради. Продуктите, които спомагат да се осигури тази здравословна и сигурна среда могат да се разделят на няколко категории.

• Продукти, които не емитират вредни вещества в сградата. Тук се включват бои с нулево или много ниско съдържание на вредни летливи вещества (VOC), подобни лепила, както и дървесни плоскости, произведени без формалдехид.

• Продукти, които възпрепятстват развитието и разпространението на паразити във вътрешността на сградата. В тази категория попадат материали и продукти, които възпрепятстват проникването на плесени или изолационни фибри в системите за климатизация, както и специални настилки за входните зони, които не допускат външно замърсяване от обувките на влизащите. В тази група е и линолеумът, който помага да се контролира развитието на микроби заради продължаващата в него оксидация.

• Продукти, които премахват вътрешните замърсители. Тук могат да се включат повечето вентилационни продукти и филтри, както и уреди, които премахват замърсяванията или осигуряват чист въздух. Тъй като това производство е общо взето стандартизирано, се набляга на допълнителни качества – уреди, които са изключително ефективни или тихи, или които притежават други еко качества.

• Устройства, които предупреждават обитателите при заплаха за здравето в сградата. Става дума за системи за предупреждение при отделяне на въглероден окис, тестове за измерване нивото на олово в боите и др.

• Продукти, които подобряват качеството на светлината. Все повече изследвания показват, че естествената светлина се отразява благоприятно на здравето и продуктивността. В тази категория са продуктите, които позволяват допускането на повече естествена светлина в помещенията, като покривни прозорци и фиброоптични системи за естествена светлина. Могат да се включат и системите за пълен светлинен спектър и силнорефлектните панели за тавани.

• Уреди, които спомагат за контрол за шума. Шумът, както от външни, така и от вътрешни за сградата източници създава стрес и дискомфорт. В тази категория влизат продукти, способстващи за абсорбиране на шума, шумоизолации и др.

6. Продукти, които подобряват благосъстоянието на общността.

Ако погледнем извън стените на сградите, тук могат да бъдат включени различни уреди, системи и продукти, предназначени за използване в непосредствената жилищна среда около сградата, които допринасят за цялостното благосъстояние на обитателите на квартала/района. Съществуването на тази категория в наръчниците показва, че в принципите на устойчивото и екологично мислене стандартите, нормите и критериите не се прилагат самоцелно в името на природата, а всички те са обвързани с благосъстоянието на човешките същества и животът в една по-добра и балансираща всички интереси среда.

По материали на Green Spec.
Сподели
 

Новини

18 Януари 2019, 14.11
Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни; Как да се...
16 Януари 2019, 10.26
13% ръст на приходите за 2018 г. спрямо 2017-та отчита R&M БългарияR&M - световен...
10 Януари 2019, 16.17
Петнайстото издание на "Баня на годината" отново дава шанс на талантливите...
Медийни партньори
VIP медиен партньор