Предприятие за преработка на етерично-маслени култури, местност Шайковица, з-ще на гр. Клисура

(1 глас, средно 1.00 от 5)
1_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_632x380
Предприятие за преработка на етерично-маслени култури местност Шайковица, землище на гр. Клисура
Проектант: Архитектурно Бюро „Джей Ар Дизайн“ ЕООД,
Главен Проектант:
д-р арх. Евгения Димова-Александрова
Ръководител Проект: д-р арх. Румен Александров
Възложител: „Еко розова долина” ЕООД
Фаза: ТП

Проектът е разработен в периода от месец март до месец май 2018 год., по задание от Възложителя „Еко розова долина” ЕООД, на основание решение  на Кмета на Община Карлово за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ и съгласно действащите норми за проектиране и строителство в Република България.

Основна задача пред проектантите беше да се създаде производствена сграда, без вписване в клишето „евтино хале“, която да обогати специфичните естетически характеристики на мястото, да изпълнява ефективно основното си предназначение – производство на розово масло, но същевременно да се възприема и използва и като обект за атракция и популяризиране на типичния и световноизвестен български продукт – розовото масло.

2_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_624x380

Имотът се намира в изключително живописна местност, в непосредствена близост до Подбалканския път София-Карлово и гр.Клисура, граничеща с железопътната линия София-Карлово. От него се откриват, спиращи дъха гледки, към склоновете и върховете на Стара Планина, към бунтовния град Клисура и към насажденията от рози, собственост на Възложителя.
Определеният за розоварна имот граничи с Еко-селище Клисура (бивша почивна база на СБА, в момента собственост на Възложителя), изградено преди десетилетия в стилистиката на българската Възрожденска архитектура, което осигурява и достъп до бъдещото предприятие, както и захранването с електричество от новопроектиран трафопост и с питейна вода от собствен регистриран водоизточник.

Ситуационното решение се оказа истинско предизвикателство за проектантите, тъй като следваше да отчете редица ограничения и дадености на мястото: ситуиране в имота, в съответствие с ограничителни линии на застрояване, съгласно ПУП-ПРЗ; достъп от едно единствено възможно място – съществуващ асфалтов път в съседния имот; неправилна форма на имота със задължително отстояние към железопътната линия в най-широката му част от юг; разполагане на голяма част от съоръженията и агрегатите (парогенератори, подземни резервоари за дизелово гориво, резервоар 2/3 за дневна дажба дизелово гориво, място за съхранение на готова продукция и др.) на повече от 60 м. от железопътната линия; изискване на НКЖИ да не се предвиждат инженерни съоръжения, които биха довели допълнителни водни количества към петите на железопътните насипи или откосите на изкопите; водещото желание на Проектантите и Възложителя за ситуиране на сградата с цел устойчивост в естетическото възприемане на възможните изгледи към нея, като се отчитат уникалните природни дадености, в които тя да се вписва по естествен начин.

Комуникационната схема дава възможност за пълен достъп и обход на сградата с различни по габарит превозни средства, когато е в работен режим (има се предвид, че този вид производство – основно преработка на розов цвят, е сезонно), предвидени са необходимият брой паркоместа, включително и такива с колонка за зареждане на електрически автомобили, в съответствие с най-новите тенденции за щадящо отношение към природата.
Намерени са подходящите места за ситуиране на изгребна яма за БФК, на система от дренажни блокчета за поемане на повърностните води и на тристъпален басейн за утаяване и барботиране на отпадните води от производството.

Функционалното решение е резултат от всички тези изисквания, систематичен и многопластов анализ на спецификата на имота и производството във всички аспекти, детайлно съгласуване на всички елементи с проектанта по част Технология, в съответствие с действащата Нормативна уредба.

5_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_624x380

За ненатрапчиво присъствие и деликатно вписване в околния пейзаж розоварната е проектирана едноетажна в по-голямата си част, с триетажна кула на изток. Целенасочено е търсена стегната конфигурация на плановото решение, като разполагането на всички помещения на няколко различни нива освен, че е съобразено с конкретната технологична схема, спазвайки изискванията за тяхното рационално използване и оптимални функционални връзки, но и е използвано за логично изграждане на обемно-пространствената композиция – „формата следва функцията“, което е приет постулат за производствените сгради.

Особено внимание е отделено на управлението на водата за производствени нужди, като е търсена максимална енергийна ефективност чрез многократното й използване след естествено охлаждане през водна кула. Отпадната вода се утаява и барботира в тристъпален външен басейн, след което се използва едновременно за поливане и наторяване (поради съдържанието на биологичен материал) на розовите насаждения в непосредствена близост. По този начин постигаме решение, което е иновативно, екологосъобразно и щадящо водния ресурс.

7_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_624x400

Специфично е и решението за естествено охлаждане на производствените помещения чрез жалузийни решетки и допълнителни пирамидални комини, което според нашите проучвания не е прилагано до сега в такъв тип производствени сгради в България. Във високата част на основното производствено помещение, по фасадата, са проектирани подвижни жалузийни решетки, през които влиза по-студен въздух отвън. Той поема горещия въздух от котлите в основното помещение и го отвежда през три ротирани пирамидални комина, разположени на покрива на сградата. Несъмнено това решение води до спестяване на енергия за охлаждане на работната среда и до значително повишаване на енергийната ефективност на сградата.

За иновация приемаме и предвидената в проекта по част КИИПиА пълна автоматизация и контрол на производствения процес, които позволяват той да бъде наблюдаван от едно място, управляван от един служител, включително с възможност за контрол от дистанция.

6_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_624x380

Приетата конструктивна схема на носещата стоманобетонна конструкция е скелетно-гредова, като статико - динамичният анализ е извършен съгласно действащите изисквания по ЕВРОКОД и съответните им национални приложения. Конструктивната система на изграждане на обекта е традиционно монолитна, лесно изпълнима в този район.

При разработването на проекта по част “Паркоустройство и благоустройство“ е подбрана растителност, която да отговаря в максимална степен на екологичните условия на средата и да допълни по естествен начин архитектурния образ на сградата, вписвайки го в съществуващата среда. Комбинацията на рози с лавандула в едни и същи храстови групи осигурява издръжливостта на розите срещу вредители и обогатява колорита в групите.

Специфичната обемно-пространствена композиция е постигната чрез съчетание от различни по височина обеми, в контекста на технологичните изисквания и разчленената по-дребна структура на местната архитектура. Използвани са характерните за района скатни покриви с червени керемиди, а за постигане на типичната визия на производствените предприятия в България от началото на миналия век е приложена фасадна облицовка от декоративнa зидария с керамични тухли, с корнизи от същия материал.

Външният архитектурен образ на сградата е съвременен прочит на местните архитектурни традиции, постигнат с включване на модерни материали като: пана от неръждаема перфорирана ламарина; ролетни метални врати; дистанционери на дебаркадерите от неръждаема стомана и тъмносива метална дограма с богато остъкляване. Като вертикален акцент се изявяват трите комина от поцинкована ламарина, над основното производствено помещение. Стремежът на авторите бе да се създаде запомняща се сграда, която обаче, логично да допълни общата композиция на еко-селището и да интерпретира българските национални строителни похвати и традиции в контекста на настоящето и бъдещето, като осигури на ансамбъла устойчивoст на визуалното му възприемане.

8_Rumen_Alexandrov_JR-DESIGN_Rozovarna_624x380

Интериорното решение е лаконично и минималистично, с акцент върху функцията и технологията. Използвани са еднакви с екстериора материали, като се отчита обстоятелството, че в режим на производство сградата е отворена към външната среда почти изцяло. По този начин е осигурена естествена симбиоза и преход от околната природна среда, през прилежащата на сградата територия, към вътрешното й пространство, единство на външния и вътрешен архитектурен облик.

Проектът участва в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2018" в категория: "Производствени сгради".

Сподели

Тагове: арх инова 2018 | джей ар дизайн еоод | розоварна

 

Новини

24 Ноември 2022, 16.15
Г-жа Татяна Карабоикова,  г-жа Джузепина Дзара - посланик на Италия в...
22 Ноември 2022, 15.09
Услугата се въвежда у нас от новата компания Компонента, която предлага пълен...
16 Ноември 2022, 16.15
Приоритетните отсечки в реализацията му са в Изток, Слатина, Южен парк и Гоце...
Медийни партньори
VIP медиен партньор